Teleperformancë
Published on:
Jun 27, 2022
Expires:
Jul 8, 2022
Other Details:
Prishtinë · Full Time
Job Description
	 	 

Titulli i punës: Zyrtarë i Menaxhimit të Objektit dhe Infrastruktures
Vendi:
Teleperformance Prishtina
Lloji i punës: me orar të plotë
Data e fillimit: Korrik 2022

Teleperformanca është kompania më e madhe në botë e shërbimit ndaj klientit që ofron mundësi të jashtëzakonshme karriere. Ekipi ynë ka më shumë se 420,000 kolegë në 83 vende dhe ka një traditë 40 vjeçare. Teleperformanca është e listuar në Bursën Euronext-Paris, e nënshkruar nga Global Compact i Kombeve të Bashkuara dhe e certifikuar nga Great Place to Work.

Përshkrimi i pozitës së punës

Teleperformanca është në kërkim të një personi me përvojë dhe të motivuar për t'iu bashkuar kompanisë sonë si Zyrtarë në Menaxhim të Objektit dhe të Infrastrukturës. Ky department është përgjegjsë për menaxhimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e objektit. Si pjesë e ekipit tonë, ju do të ndihmoni me operacionet e përditshme, do të siguroni disponueshmërinë e inventarit dhe do të ndihmoni në mirëmbajtjen e të gjitha pajisjeve. 

Detyrat dhe pergjigjësitë kryesore:

 • Regjistrimi dhe raportimi i gjendjes teknike të të gjitha paisjeve
 • Mirëmbatja e paisjeve të ndryshme
 • Planifikimi, menaxhimi dhe zhvendosja e inventarit
 • Administrimi i parkingjeve të kompanisë
 • Kontrollimi dhe inspektimi i sigurisë dhe shëndetit në punë
 • Vlerësimi i riskut
 • Arkivimi i dokumentacionit të kompanisë
 • Menaxhimi i stoqeve
 • Renditja dhe shpërndarja e të gjitha fakseve dhe postës hyrëse dhe dalëse
 • Rezervimi i korrierëve vendas dhe ndërkombëtarë
 • Analizimi i shkeljeve të sigurisë për të identifikuar shkakun kryesor
 • Përditësimi i vazhdueshëm i planeve të reagimit ndaj incidenteve dhe rikuperimit të katastrofave të kompanisë
 • Verifikimi i sigurisë së shitësve të palëve të treta dhe bashkëpunimi me ta për të përmbushur kërkesat e sigurisë

Kërkesat kryesore të punës

 • Përvojë  në role të ngjashme në administrim dhe mirëmbajtje të objektit
 • Njohja e gjuhës angleze minimum në nivelin B2. Kjo nënkupton të jeni në gjendje të kuptoni dhe të bisedoni lirshëm / pa barriera në komunikim.
 • Eksperiencë në mailroom envoirment
 • Njohuri në perdorimin e Microsoft Outlook

Si të Aplikoni

Ju lutem aplikoni duke klikuar në butonin Apliko.

Afati i fundit për aplikim është data 8 Korrik 2022. Vetëm kandidatët e listës së ngushtë do të kontaktohen.