Teleperformancë
Published on:
Mar 7, 2023
Expires:
Mar 19, 2023
Other Details:
Prishtinë · Full Time
Job Description
	 	 

Pozita: Quality Assurance (M/F)
Vendi: Teleperformanca në Prishtinë
Lloji i angazhimit: Orar të plotë
Data e Fillimit:  Mars/Prill 2023

Teleperformance është kompania më e madhe botërore për shërbime ndaj klientëve. Për mbi 40 vite, kjo kompani shërben në shumë vende në të gjithë botën. Teleperformance është një partner strategjik i kompanive lidere në botë që ofron zgjidhje dhe rritë ndërveprimin e bizneseve më të njohura botërore me klientët e tyre, duke u shndërruar në një urë lidhëse midis klientëve dhe brendeve.

Përshkrimi i vendit të punës

Qëllimi themelor i Quality Assurance (QA) është të kryej auditime të kontrollit të cilësisë për të vlerësuar saktësinë dhe efektivitetin e funksioneve të operacioneve të departamentit të Operacioneve në qendrën e thirrjeve, rrjedhën e punës, sistemet mbështetëse të përpunimit, procedurat, dokumentacionin, etj. Identifikon problemet që ndërlidhen me cilësinë e shërbimeve, analizon shkakun dhe efektin, dhe bën rekomandime për përmirësime.

Detyrat dhe përgjigjësitë

 • Siguron cilësi të shkëlqyera të vazhdueshme të shërbimit të ekipit.
 • Mbështet menaxhmentin në arritjen e qëllimeve që lidhen me cilësin e thirrjeve duke udhëzuar anëtarët e ekipit.
 • Kryen monitorimin e thirrjeve, email-ave dhe chat-it në menyrë periodike për të gjithë punonjësit duke përdoruar metodat si Silent-Monitoring apo Side by Side Monitoring
 • Përgjegjës për përgatitjen, dokumentacioneve që lidhen me matjen e cilësisë së anëtarëve të ekipit
 • Harton programe të trajnimeve dhe menaxhon masat për të siguruar cilësi të vazhdueshme të lartë siguri si pjesë e trajnimit të ri.
 • Përpilon raporte periodike në lidhje me arritjet e cilësisë brenda ekipit.
 • Siguron që cilësia të jetë sipas standardeve të brendshme dhe të jashtme si pjesë e certifikimeve të kompanisë.

Kualifikimet dhe aftësitë

 • Eksperienca e mëparshme në Sigurimin e Cilësisë dhe përvojë në pozitë të ngjajshme si Coach apo Mentor në Call Center është detyrueshme
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi me shkrim dhe verbal në gjuhën gjermane obligative
 • Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe për të motivuar ekipe
 • Aftësi të shkëlqyera për të prezantuar dhe përpliuar raporte
 • Aftësi për të punuar në mjedise me ritme të shpejta

Si të Aplikoni

Ju lutem vëni re se aplikimi vlenë vetëm përmes linkut (butonit Apliko) i cili gjindet më poshtë. Afati i fundit për aplikim është data 19 Mars 2023